Czym się zajmujemy?

Czym się zajmujemy? - Biuro Obsługi Inwestycji - Tomasz Karman Lublin

Czym się zajmujemy? - TNGS Tomasz Karman - Biuro Obsługi Inwestora - Lublin

doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne dotyczy aspektów procesu inwestycyjnego w fazie przygotowawczej, przed jego rozpoczęciem, a w szczególności:

 • opracowania Studium Wykonalności dla danego zamierzenia inwestycyjnego;
 • określenia potencjalnych warunków inwestycyjnych nieruchomości na podstawie Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wykonania koncepcji zagospodarowania nieruchomości na podstawie analizy planu miejscowego i konkretnych warunków na danej działce inwestycyjnej;
 • analizy dostępności mediów, określania potrzeb i występowania o warunki dostawy mediów;
 • projektowania ukierunkowanego na potrzeby inwestora;
 • określenia kosztów i ich bieżącej weryfikacji podczas prac projektowych;
 • opracowania kompletnych dokumentacji lub ich części;
 • uzyskiwania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

przygotowanie dokuemntacji inwestycyjnej

Przygotowanie zadania inwestycyjnego:

 • wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania i uzyskanie warunków zabudowy,
 • uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci i operatorów dla zasilania w media i instalacje teletechniczne planowanych obiektów,
 • nadzorowanie i koordynowanie wykonania dokumentacji projektowej dla planowanych zadań inwestycyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • znalezienie i pozyskanie źródeł finansowania dla planowanych inwestycji.

Realizacja zadania inwestycyjnego:

 • przygotowanie terenu pod budowę obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną
 • nadzorowanie i rozliczanie poszczególnych etapów budowy,
 • współpraca z bankiem udzielającym kredytu na zadanie inwestycyjne i prowadzenie dokumentacji wymaganej przez bank,
 • nadzór nad inwestycją do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

wycena nieruchomości

 • Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • Wycena nieruchomości
 • Wycena budynków
 • Wycena nieruchomości rolnych, przemysłowych,
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • Innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości.

Wyceny nieruchomości sporządzamy dla następujących potrzeb:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego
 • Ustalenia ceny sprzedaży,
 • Ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • Podziału majątku,
 • Ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
 • Oraz innych celów.

doradztwo biznesowe

Kompleksowa obsługa transakcji fuzji, przejęći prywatyzacji pod względem strategiczno-finansowym.

W dobie dużej konkurencji, fuzje, lub przejęcia są jednym z najczęściej spotykanych sposobów wejścia w nowe sektory rynku.

Doradztwo inwestycyjne obejmuje ocenę sytuacji ekonomicznej firmy, analizę zagrożeń inwestycyjnych i potencjalnych możliwości rozwoju, a także rekomendacje odpowiednich działań.

Dodatkowo obsługujemy procesy prywatyzacji, począwszy od opracowania strategii prywatyzacyjnej, poprzez prowadzenie procesów prywatyzacyjnych, zawsze w pełni dostosowując się do indywidualnych potrzeb Klienta.

tngs.pl w liczbach

 • 115lokalizacjiw Polsce i EU
 • 550mln - wartośćofert
 • 22mln - wartośćinwestycji 2017
 • 900tysięcy m2terenów inwestycyjnych
 • 4biuraobsługi inwestycji
 • 14profesjonalnychpartnerów w PL/EU